Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Di`Xpression, gevestigd te Rotterdam
Versie geldig vanaf 1 januari 2023

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Di`Xpression. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Di`Xpression.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Di`Xpression heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
1.3 Di`Xpression garandeert dat het geleverde product overeenkomt met het bestelde en voldoet aan de bij het product vermelde specificaties.

2. Levering product
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering vindt plaats binnen leveringsgebied Nederland en België.
2.3 Di`Xpression zal de bestellingen uiterlijk binnen 15 dagen na betaling van de bestelling uitvoeren. Als dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, dan ontvang je binnen 2 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heb je het recht de bestelling zonder bijkomende kosten te annuleren.
2.4 Aan de leveringsplicht van Di`Xpression is voldaan zodra de bestelling in goede staat aan de koper, via Post.nl of een andere geschikte vervoerder is aangeboden. Di`Xpression draagt er zorg voor dat het aanbieden van een bestelling aan een koper of vervoerder in goede en deugdelijke staat gebeurt.
2.5 Alle op de website genoemde termijnen zijn een indicatie. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Levering dienst
3.1 Levering vindt plaats op een (onderling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer) vooraf besproken datum, tijd en locatie.
3.2 Di’Xpression zal de datum, tijd en locatie op een redelijke termijn voor aanvang bekend maken.
3.3 Di’Xpression behoudt zicht het recht voor de datum, tijd en locatie te wijzigen.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen in de webwinkel zijn onder voorbehoud van typefouten.
4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro`s en inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.
4.3 Di’Xpression behoudt zich het recht om de prijzen te verhogen.

5. Zichttermijn / herroepingsrecht
5.1 Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW) heb je als consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van maximaal 28 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien je als klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Di`Xpression hebt teruggezonden, is de koop een feit.
Je bent als consument verplicht om, voor je een product terugstuurt, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Di`Xpression. Hiervoor kun je gebruik maken van het retourformulier dat op de site te vinden is. Jij dient als consument te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van een product of de gehele bestelling moet gebeuren in een deugdelijke verpakking. Als het product/de bestelling aantoonbaar is gebruikt of op enige wijze beschadigd, vervalt het recht op ontbinding zoals hier genoemd. Na melding van retour heb je nog eens 14 dagen om het product daadwerkelijk te retourneren.
Als het product/de bestelling in goede staat is geretourneerd, zorgt Di`Xpression ervoor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst het juiste aankoopbedrag (inclusief de berekende verzendkosten, in evenredigheid) aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

6. Annuleringskosten diensten
6.1 De afnemer behoudt zich het recht voor om binnen 15 dagen of meer voor aanvang van uitvoering van de dienst kosteloos te annuleren.
6.2 Bij annulering binnen 14 tot 7 dagen voor aanvang van uitvoering van de dienst wordt 30% (van de overeengekomen offerteprijs)annuleringskosten in rekening gebracht.
6.3 Bij annulering binnen 7 tot 2 dagen voor aanvang van uitvoering van de dienst wordt 50% (van de overeengekomen offerteprijs) annuleringskosten in rekening gebracht.
6.4 Bij annulering binnen 2 of minder dagen voor aanvang van uitvoering van de dienst wordt 100% (van de overeengekomen offerteprijs) annuleringskosten in rekening gebracht.

7. Gegevensbeheer
7.1 Als je een bestelling plaatst bij Di`Xpression, worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Di`Xpression. Di`Xpression houdt zich aan de Wet Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal je gegevens niet aan anderen verstrekken.
7.2 Di`Xpression respecteert de privacy van de gebruikers van de website en gaat vertrouwelijk om met deze persoonlijke gegevens.

8. Garantie
8.1 Di`Xpression garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze in redelijkheid zijn te verwachten.
8.2 Di`Xpression is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant. Ook niet voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
8.3 Je bent als klant verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Als blijkt dat bestelling verkeerd of incompleet is, dan moet je dit direct schriftelijk melden aan Di`Xpression, voordat je over gaat tot terugzenden. Deze melding kan tot uiterlijk 14 dagen na levering worden gedaan.
Terugzending van de incomplete of incorrect geleverde bestelling moet gebeuren in een deugdelijke (verzend)verpakking. De producten moeten in nieuwstaat zijn. Als het product/de bestelling in gebruik genomen is, komt het recht tot terugzending en het retour krijgen van het betaalde geheel te vervallen.
8.4 Als klachten van de klant door Di`Xpression akkoord worden gevonden, zal Di`Xpression de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een alternatieve schriftelijke regeling treffen.
8.5 Elke garantie geldt niet als: A) de klant tegenover Di`Xpression in gebreke is; B) de klant het product/de bestelling heeft gerepareerd en/of bewerkt C) het product/de bestelling aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Di`Xpression en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

9. Aanbiedingen
9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
9.2 Aanbiedingen van Di`Xpression gelden niet automatisch als de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een duidelijke vergissing of verschrijving bevatte.

10. Betalingen via Klarna
10.1 Om u de betalingsmethode Klarna aan te bieden, kunnen we uw contact- en bestelgegevens in de checkout doorgeven aan Klarna, zodat zij kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsmethoden en om die betalingsmethoden aan te passen voor u. Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Klarna`s eigen privacyverklaring. https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy

11. Overeenkomst
11.1 Een overeenkomst tussen Di`Xpression en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Di`Xpression op haalbaarheid is beoordeeld.
11.2 Di`Xpression heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

12. Afbeeldingen en specificaties
12.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen en o.a. gegevens over gewichten, afmetingen, kleuren enz. op de website van Di`Xpression gelden slechts bij benadering. Zij kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

13. Overmacht
13.1 Di`Xpression is niet aansprakelijk als een overeenkomst niet kan worden nagekomen door overmacht.
13.2 Onder overmacht verstaat Di`Xpression elke oorzaak en/of omstandigheid die in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Bijvoorbeeld vertraging door onze toeleveranciers, storingen op het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en vertragingen vanuit overheidsoverwegingen.
13.3 Di`Xpression heeft in het geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten en indien nodig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is Di`Xpression verplicht in geval van overmacht een boete en/of schadevergoeding te betalen.

14. Aansprakelijkheid
14.1 Di`Xpression is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

15. Verantwoordelijkheid
15.1 Di`Xpression is niet verantwoordelijk voor het verkeerd bezorgen, vermist raken, beschadigd raken enz. van een zending door de Post.nl of een andere vervoerder waar Di`Xpression de bestelling naar behoren heeft afgeleverd.

16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
16.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Di`Xpression en afnemer, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Di`Xpression er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer voor te leggen. Dit met uitzondering van die geschillen die bij de kantonrechter horen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Di'Xpression | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel